Các bác cho hỏi, QTTNDN nộp từ bữa 23 mà đến 25 vẫn không thấy cơ quan thuế chấp…

Các bác cho hỏi, QTTNDN nộp từ bữa 23 mà đến 25 vẫn không thấy cơ quan thuế chấp nhận mà chỉ có tiếp nhận hồ sơ. Cũng không thấy phản hồi trong gmail là chấp nhận hay không chấp nhân. Chỉ có BCTC và QTTNCN là được chấp nhận. Ai bị như thế này không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *