Cả nhà cho e hỏi, e làm lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trên HTKK 3.8.2. Các chỉ ti…

Cả nhà cho e hỏi, e làm lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trên HTKK 3.8.2. Các chỉ tiêu mục 2 ” Điều chỉnh các khoản” như khấu hao, chi phí lãi vay. E đánh số dương, nhưng hệ thống lại tự động nhảy ra số âm. Các bác chỉ giúp e cách sửa với ạ.
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi, e làm lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trên HTKK 3.8.2. Các chỉ ti…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *