Anh chị cho em hỏi kê khai bổ sung mà nó báo không tồn tại tờ khai trong kỳ tính…

Anh chị cho em hỏi kê khai bổ sung mà nó báo không tồn tại tờ khai trong kỳ tính thuế trên thì phải làm sao.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi kê khai bổ sung mà nó báo không tồn tại tờ khai trong kỳ tính…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *