Tk 821 của mình âm, giờ mình phải ghi như nào trên bảng cân đối TK ah mo…

Tk 821 của mình âm, giờ mình phải ghi như nào trên bảng cân đối TK ah mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Tk 821 của mình âm, giờ mình phải ghi như nào trên bảng cân đối TK ah mo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *