Em nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm đã quá thời hạn 1 ngày …

Em nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm đã quá thời hạn 1 ngày mà vẫn chưa nhận được thông báo bước 2 của thuế là chấp nhận hay không chấp nhận. Có ai như em không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Em nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm đã quá thời hạn 1 ngày …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *