ACE nộp BC đến đâu rồi? I> Âm Binh. 2 trường hợp mọi người thắc mắc nhiều nhất đ…

ACE nộp BC đến đâu rồi?
I> Âm Binh.
2 trường hợp mọi người thắc mắc nhiều nhất để nhà kế cùng xem.
1. Số thuế nộp thừa cho Nhà nước: Muốn ghi âm TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”–> SAI. Thông tư đã hướng dẫn
– Chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (mã 313) – số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư có của TK 333 (trên Bảng cân đối tài khoản)
– Chỉ tiêu “Tài sản khác (mã 182) – số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư nợ của TK 333 (trên Bảng cân đối tài khoản)
–> Như vậy nếu phát sinh số thuế nộp thừa thì ghi vào chỉ tiêu “Tài sản khác” (mã 182) chứ không bù trừ trực tiếp TK 333.
2. Số tiền đã trả cho nhân viên > số tiền phải trả cho nhân viên: Muốn ghi âm TK 334 – Phải trả người lao động” –> SAI. Thông tư đã hướng dẫn:
– Chỉ tiêu “Phải trả người lao động” (mã 314) – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 334
– Chi tiêu “Phải thu khác” (Mã số 134) – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các TK 1288 (phải thu về cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
–> Như vậy nếu phát sinh số tiền trả thừa cho người lao động thì ghi dương vào TK Phải thu khác (mã 134) chứ không bù trừ trực tiếp TK 334.
II> Đăng ký tờ khai trước khi gửi.
Truớc khi nộp BCTC theo TT133 cần đăng nhập vào trang kê khai qua mạng iHTKK.
– Vào menu Tài Khoản, Thực hiện đăng ký thêm các loại TK phải nộp như mẫu hình bên dưới. (Chú ý thời gian hiệu lực)
+ B01a – DNN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01b – DNN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01 – DNNKLT – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục (thông tư 133/2016/TT-BTC)
+ B01 – DNSN – Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (thông tư 133/2016/TT-BTC)
Nguồn:
I> Loan Hoàng.
II> Nguyễn Duy Tuân.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

One thought on “ACE nộp BC đến đâu rồi? I> Âm Binh. 2 trường hợp mọi người thắc mắc nhiều nhất đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *