Thông tư 133, bảng cân đối số phát sinh không ghi được số âm, có bạn nào biết ch…

Thông tư 133, bảng cân đối số phát sinh không ghi được số âm, có bạn nào biết chỉ giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Thông tư 133, bảng cân đối số phát sinh không ghi được số âm, có bạn nào biết ch…”

 • GHI ÂM TÀI KHOẢN KHI NÀO?

  Em chào a/c/e, vì nhiều a/c/e thắc mắc HTKK lỗi không ghi âm được TK và muốn chờ TCT nâng cấp, nhưng thực chất là kê khai sai trên Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính) và Bảng cân đối tài khoản, nên em note ra đây 2 trường hợp mọi người thắc mắc nhiều nhất để nhà kế cùng xem.
  1. Số thuế nộp thừa cho Nhà nước: Muốn ghi âm TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”–> SAI. Thông tư đã hướng dẫn
  – Chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (mã 313) – số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư có của TK 333 (trên Bảng cân đối tài khoản)
  – Chỉ tiêu “Tài sản khác (mã 182) – số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư nợ của TK 333 (trên Bảng cân đối tài khoản)
  –> Như vậy nếu phát sinh số thuế nộp thừa thì ghi vào chỉ tiêu “Tài sản khác” (mã 182) chứ không bù trừ trực tiếp TK 333.
  2. Số tiền đã trả cho nhân viên > số tiền phải trả cho nhân viên: Muốn ghi âm TK 334 – Phải trả người lao động” –> SAI. Thông tư đã hướng dẫn:
  – Chỉ tiêu “Phải trả người lao động” (mã 314) – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 334
  – Chi tiêu “Phải thu khác” (Mã số 134) – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các TK 1288 (phải thu về cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
  –> Như vậy nếu phát sinh số tiền trả thừa cho người lao động thì ghi dương vào TK Phải thu khác (mã 134) chứ không bù trừ trực tiếp TK 334.
  3. Ý này thêm ạ: Bảng cân đối tài khoản không ghi âm, vì đã có bên Nợ và Có để thể hiện sự tăng giảm. Các bác chỉ kiểm tra các TK lưỡng tính có cho phép số dư cuối kỳ cả Nợ/ Có hay không là ok

  Em viết lên đây, để dân kế nhà mình đọc Thông tư hướng dẫn để kê khai cho đúng, chứ không chờ Thuế nâng cấp được vì mình hạch toán và kê khai chưa đúng chứ không phải ứng dụng sai.

  Chúc các bác kê khai và nộp thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *