Anh chị cho e hỏi. Em nhập cột số đầu năm 2017 trên bảng cân đối kế toán, KQHĐSX…

Anh chị cho e hỏi. Em nhập cột số đầu năm 2017 trên bảng cân đối kế toán, KQHĐSXKD, LCTTTT đúng với số cuối năm của BCTC năm 2016. Nhưng nó báo giá trị khác với giá trị lấy từ năm trước là sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

One thought on “Anh chị cho e hỏi. Em nhập cột số đầu năm 2017 trên bảng cân đối kế toán, KQHĐSX…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *