Cty mình có khoản thuế và các khoản phải thu của nhà nước theo qđ 48 vẫn có chỉ …

Cty mình có khoản thuế và các khoản phải thu của nhà nước theo qđ 48 vẫn có chỉ tiêu này. Mà sang tt133 ko có. Giờ phải cho khoản đó vào mục nảo hả add

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cty mình có khoản thuế và các khoản phải thu của nhà nước theo qđ 48 vẫn có chỉ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *