Cho mình hỏi xuất hóa đơn điều chỉnh giảm. Ví dụ: Hàng bán trả lại hóa đơn đã xu…

Cho mình hỏi xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.
Ví dụ: Hàng bán trả lại hóa đơn đã xuất là: 20.000.000đ, đã kê khai thuế năm 2017.
Năm 2018: sai sót số đúng là: 15.000.000đ.

=> Mình sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm nội dung là: điều chỉnh giảm doanh thu & thuế hóa đơn ….: 5.000.000đ hay là xuất hóa đơn mới với giá trị: 15.000.000đ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cho mình hỏi xuất hóa đơn điều chỉnh giảm. Ví dụ: Hàng bán trả lại hóa đơn đã xu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *