Chào cả nhà, cho mình tham khảo: Trong bộ báo cao tài chính có 3 bảng: 1/ Bảng…

Chào cả nhà, cho mình tham khảo:
Trong bộ báo cao tài chính có 3 bảng:
1/ Bảng cân đối kế toán.
2/ Báo cáo KQHDKD
3/ báo cáo LCTT
Báo cáo 2 và 3 là lập theo thời kỳ, báo cáo 1 lập theo thời điểm là đúng hay sai ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà, cho mình tham khảo: Trong bộ báo cao tài chính có 3 bảng: 1/ Bảng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *