Cả nhà mình đã ai vào 3.8.2 chưa . M vào số liệu cho TK 242 gặp lỗi k cộng vào s…

Cả nhà mình đã ai vào 3.8.2 chưa . M vào số liệu cho TK 242 gặp lỗi k cộng vào số tổng cộng trên bảng cân đối tài khoản. Nên bị lệch đúng số tiền này . có ai bị k ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Cả nhà mình đã ai vào 3.8.2 chưa . M vào số liệu cho TK 242 gặp lỗi k cộng vào s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *