KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH THỨC NHƯNG ĐÃ CHẮC CHẮN HƠN VỀ NGÀY RA MẮT VÀ THỜI HẠN ĐÃ LÙ…

KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH THỨC NHƯNG ĐÃ CHẮC CHẮN HƠN VỀ NGÀY RA MẮT VÀ THỜI HẠN ĐÃ LÙI TỚI 30/04

Lưu ý chỉ áp dụng cho BCTC 133, còn các tờ khai khác hạn là 02/04/2018 nhé cả nhà!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

17 thoughts on “KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH THỨC NHƯNG ĐÃ CHẮC CHẮN HƠN VỀ NGÀY RA MẮT VÀ THỜI HẠN ĐÃ LÙ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *