#ĐĂNGKÝMSTCN Đăng ký MST Cá nhân thông qua Tổ chức chi trả vẫn thực hiện tại t…

#ĐĂNGKÝMSTCN

Đăng ký MST Cá nhân thông qua Tổ chức chi trả vẫn thực hiện tại trang web https://www.tncnonline.com.vn

“Doanh nghiệp gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *