Ace giúp mình: hướng dẫn mình viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với: …

Ace giúp mình: hướng dẫn mình viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với: Nhân viên A: tổng lương trong hợp đồng là 15 triệu đồng. tiền ăn trưa 720.000 đồng. giảm trừ bản thân 9 triệu, bảo hiểm XH, YT, TN: 1.260.000 đồng.
Chỉ tiêu (16): Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: 15.000.000 – 720.000 = 14.280.000 đồng.
Chỉ tiêu (17): Số thuế TNCN đã khấu trừ: (14.280.000 – 1.260.000 – 9.000.000)x 5% = 201.000 đồng.
– Chỉ tiêu (18): Số thu nhập cá nhân còn nhận được [(16)-(17)]: 14.280.000 – 201.000 = 14.079.000 đồng. thì không đúng vì bên mình còn trừ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nữa mà: nên số thu nhập cá nhân bên mình còn nhận được là: 14.280.000-201.000-1.260.000 đồng = 12.819.000 đồng.

Mọi người giúp mình với. mình chưa hiểu chỉ tiêu 18 này lắm. giúp mình với ạ. Mình cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Ace giúp mình: hướng dẫn mình viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với: …”

  • chỉ tiêu 16 tổng thu nhập chịu thuế bạn: 14.280.000
    chỉ tiêu 17 thuế tncn đã khấu trừ: 201.000
    18.số tncn còn nhận được: 14.280.000-1.260.000-201.000=12.819.000

  • ở chỉ tiêu 17 bạn trừ BHXH và giảm trừ bản thân để tính ra thu nhập tính thuế rồi tính lũy tiến thôi. Còn ở chỉ tiêu 18 bạn phải trừ lại bh đã nộp và số thuế tnc.n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *