Cả nhà cho e hỏi tk 131 có cả số dư nợ và dư có vậy khi lên sổ cái và bảng cdkt …

Cả nhà cho e hỏi tk 131 có cả số dư nợ và dư có vậy khi lên sổ cái và bảng cdkt có để số dư ở 2 bên không.vì khi lên bảng cân đối kế toán hai số này dc tách bên tài sản và nguồn vốn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi tk 131 có cả số dư nợ và dư có vậy khi lên sổ cái và bảng cdkt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *