2018 rồi, có quyết toán thuế TNCN 2015+2016+2017 được không các bác? người lao đ…

2018 rồi, có quyết toán thuế TNCN 2015+2016+2017 được không các bác? người lao động tự quyết toán

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2018

account_box admin

4 thoughts on “2018 rồi, có quyết toán thuế TNCN 2015+2016+2017 được không các bác? người lao đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *