THÔNG BÁO V/v CHUẨN TỜ KHAI ĐỊNH DẠNG XML ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 133/2016/TT-B…

THÔNG BÁO
V/v CHUẨN TỜ KHAI ĐỊNH DẠNG XML ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC
==================

Thông báo V/v Chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

THÔNG BÁO

V/v Chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ Báo cáo Tài chính (BCTC) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, chi tiết các bộ BCTC như sau:

Bộ Báo cáo Tài chính đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC

1 .Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

2 .Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

3. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

4. Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tổng cục Thuế thông báo để Người sử dụng được biết và cập nhật.

** Người sử dụng tải và xem Chuẩn XML: Tại đây:
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/Chuan_XML_dap_ung_TT133_TT_BTC.rar

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn : TCT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

One thought on “THÔNG BÁO V/v CHUẨN TỜ KHAI ĐỊNH DẠNG XML ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 133/2016/TT-B…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *