Đã bạn nào nộp báo cáo tài chính chưa ? Đã tải được phần mềm HTKK thuế của TT13…

Đã bạn nào nộp báo cáo tài chính chưa ? Đã tải được phần mềm HTKK thuế của TT133 chưa ? . Cho mình chút kinh nghiệm .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Đã bạn nào nộp báo cáo tài chính chưa ? Đã tải được phần mềm HTKK thuế của TT13…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *