Có ai găp trường hợp này không? Mã số thuế cá nhân tôi được cấp năm 2006. Khi lạ…

Có ai găp trường hợp này không?
Mã số thuế cá nhân tôi được cấp năm 2006. Khi lại tra cứu trên TNCNonline thì vẫn báo mã số thuế thì bình thường. Nhưng khi vào đăng ký người phụ thuộc thì nó lại bảo MST không tồn tại. Vào HTKK thì mã số thuế đó bị báo lổi sai?
Tứ Phong Nguyễn Tài Tuấn xem giúp chị xem.
Khi nhập MST và các thông tin Cục Thuế -Chi Cục Thuế hoặc Mã xác nhận không đúng thì hệ thống báo mấy lổi này sai. Nhưng khi tất cả đều đúng thì nó lại báo MST không tồn tại.
Như vậy tức là phần mềm viết chưa ổn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *