Các anh chị, 1 hóa đơn đầu vào có thể hạch toán 152 và 156 được không ạ. Vùa dùn…

Các anh chị, 1 hóa đơn đầu vào có thể hạch toán 152 và 156 được không ạ. Vùa dùng sx vừa bán thương mại???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị, 1 hóa đơn đầu vào có thể hạch toán 152 và 156 được không ạ. Vùa dùn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *