Mọi người ơi cho em hỏi xíu là LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG thì gồm những mảng nào ạ?…

Mọi người ơi cho em hỏi xíu là LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG thì gồm những mảng nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi xíu là LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG thì gồm những mảng nào ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *