Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi: Công ty A thuê địa điểm mặt bằng của cá nhân. …

Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi: Công ty A thuê địa điểm mặt bằng của cá nhân. Sau khi thuê lại, công ty A tiến hành xây dựng, sữa chữa lại toàn bộ văn phòng. Chi phí sữa chữa có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tổng chi phí khoảng 295 triệu. Bây giờ mình nên hạch toán như thế nào ạ?
Có người hướng dẫn mình làm theo 02 cách:
Cách 01:
Nợ 242
Có 111, 112, 331
Sau khi hoàn thành, tổng hợp 242 lại và trích phân bổ hàng tháng:
Nợ 642
Có 242 (Trong vòng 03 năm phải hết)
Cách 2:
Nợ 241:
Co 111, 112, 331
sau khi hoàn thành, kết chuyển:
Nợ 2111
Có 241 (Vì giá trị tiền khá lớn nên chuyển thành TSCĐ)
Kính xin ý kiến của mọi người về vấn đề này ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi: Công ty A thuê địa điểm mặt bằng của cá nhân. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *