Cả nhà cho e hỏi e phải chuyển lỗ như thế nào??? trên thực tế quý 2/2017 e đã c…

Cả nhà cho e hỏi e phải chuyển lỗ như thế nào???
trên thực tế quý 2/2017 e đã chuyển hết lỗ của 2013: 58.094.211 và 2016: 196.609.521

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi e phải chuyển lỗ như thế nào??? trên thực tế quý 2/2017 e đã c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *