SHARE CÁC BẠN MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY (THAM KHẢO) Bao gồm các mẫu sau: 1. …

SHARE CÁC BẠN MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY (THAM KHẢO)
Bao gồm các mẫu sau:
1. Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu.
2. Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu.
3.Mẫu điều lệ công ty TNHH 2TV trở lên
4. Mẫu điều lệ công ty Cổ Phần
Nguồn : Sở KH&ĐT TPHCM.

Tải tại đây:
https://www.facebook.com/download/321469471583765/M%E1%BA%AAU%20%C4%90I%E1%BB%80U%20L%E1%BB%86%20C%C3%94NG%20TY_THAM%20KH%E1%BA%A2O.rar?hash=Acq5MOWokiDrG0Hj

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *