Cả nhà cho em hỏi trong luật quản lý thuế có điều nào nói về Cơ quan thuế đi kiể…

Cả nhà cho em hỏi trong luật quản lý thuế có điều nào nói về Cơ quan thuế đi kiểm tra doanh nghiệp mới thành lập không ạ? Và Doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử cơ quan thuế có đến kiểm tra doanh nghiệp không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi trong luật quản lý thuế có điều nào nói về Cơ quan thuế đi kiể…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *