AC ơi quỹ tiền mặt công ty bị âm, em làm hợp đồng mượn tiền của giám đốc thì khi…

AC ơi quỹ tiền mặt công ty bị âm, em làm hợp đồng mượn tiền của giám đốc thì khi hạch toán m sẽ cho vào 311 hay 338 ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

14 thoughts on “AC ơi quỹ tiền mặt công ty bị âm, em làm hợp đồng mượn tiền của giám đốc thì khi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *