Tham gia BHXH lần đầu mà phòng LĐTBXH cần nhiều thủ tục giấy tờ. Mang đi mang lạ…

Tham gia BHXH lần đầu mà phòng LĐTBXH cần nhiều thủ tục giấy tờ. Mang đi mang lại 2 lần chưa xong. Mọi người làm có yêu cầu nhiếu công văn giấy tờ như này ko?
– CV đăng ký thang bảng lương
– Thang BL
– Bảng tiêu chuẩn
– Đề nghị đk khai trình sd lao động
– Bảng khai trình sd lđ
– Phiếu ghi chép thông tin về lao động
– Biên Bản họp
– Quyết đinh
– Xác nhận của Liên đoàn lđ
– Hợp đồng lao động

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Tham gia BHXH lần đầu mà phòng LĐTBXH cần nhiều thủ tục giấy tờ. Mang đi mang lạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *