Anh chị cho em hỏi với ạ. Chi phí chơi gofl có được coi là chi phí hợp lệ và đc…

Anh chị cho em hỏi với ạ. Chi phí chơi gofl có được coi là chi phí hợp lệ và đc khấu trừ bình thường hok ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 20, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *