A/c nào cần hoá đơn VAT ib cho e. Có đủ các loại mặt hàng, đảm chất lượng uy tín…

A/c nào cần hoá đơn VAT ib cho e. Có đủ các loại mặt hàng, đảm chất lượng uy tín??( khu vực hà nội)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 19, 2018

account_box admin

One thought on “A/c nào cần hoá đơn VAT ib cho e. Có đủ các loại mặt hàng, đảm chất lượng uy tín…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *