có bạn nào nộp bc thuế T1 bị k nhảy số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang k ạ (…

có bạn nào nộp bc thuế T1 bị k nhảy số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang k ạ (mình kê khai trực tuyến qua mạng ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 13, 2018

account_box admin

One thought on “có bạn nào nộp bc thuế T1 bị k nhảy số thuế đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang k ạ (…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *