Những khoản chi nhỏ như thuê shipper grab chở hàng, mua nước khoáng, giấy a4… …

Những khoản chi nhỏ như thuê shipper grab chở hàng, mua nước khoáng, giấy a4… k có hóa đơn và giá trị ít nên ngại xin khách cmnd để lập bảng kê 01/tndn thì những khoản này công ty k có hóa đơn chứng từ thì sẽ là trích từ tiền túi của kế toán, giám đốc hay vẫn cho vào chi phí công ty dc ạ a/c

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *