He he . Chao mọi nguoi. Cty minh mới thành lập. Cv ít nên mình cần một bạn ktoan…

He he . Chao mọi nguoi. Cty minh mới thành lập. Cv ít nên mình cần một bạn ktoan làm ngoài giờ. Minh o quãng ngãi. Chế nào o quãng ngãi giúp minh voi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

12 thoughts on “He he . Chao mọi nguoi. Cty minh mới thành lập. Cv ít nên mình cần một bạn ktoan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *