Bên mình đặt in hóa đơn mà thuế yêu cầu phải có hợp đồng lao động mớ…

Bên mình đặt in hóa đơn mà thuế yêu cầu phải có hợp đồng lao động mới cho in thế là sao nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *