Về thuế TNCN các bạn lưu ý nguyên tắc thực chi nhé. Nếu lương t12;13 năm 2017 ch…

Về thuế TNCN các bạn lưu ý nguyên tắc thực chi nhé. Nếu lương t12;13 năm 2017 chi trong tháng 1 năm sau thì quyết toán cho 2018

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 4, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Về thuế TNCN các bạn lưu ý nguyên tắc thực chi nhé. Nếu lương t12;13 năm 2017 ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *