Em đăng ký mst cá nhân cho nv mà lúc kiểm tra nó cứ lỗi này. A/c nào giúp e với …

Em đăng ký mst cá nhân cho nv mà lúc kiểm tra nó cứ lỗi này. A/c nào giúp e với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 3, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Em đăng ký mst cá nhân cho nv mà lúc kiểm tra nó cứ lỗi này. A/c nào giúp e với …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *