Bạn nào đã làm mẫu 08-MST chuyển mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế ngườ…

Bạn nào đã làm mẫu 08-MST chuyển mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế người nộp thuế cho mình xin mẫu điền với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 31, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *