Đã qua ngày 31 nhưng vẫn chưa nộp được tờ khai. Có ai conf thức ko giúp mình cài…

Đã qua ngày 31 nhưng vẫn chưa nộp được tờ khai. Có ai conf thức ko giúp mình cài lại zava với! Hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Đã qua ngày 31 nhưng vẫn chưa nộp được tờ khai. Có ai conf thức ko giúp mình cài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *