Mọi người cho em hỏi. Công ty em trích khấu hao TSCĐ mà đã hết thời gian trích k…

Mọi người cho em hỏi. Công ty em trích khấu hao TSCĐ mà đã hết thời gian trích khấu hao rồi. Nhưng giá trị của TSCĐ vẫn còn thì em có được tiếp tục trích khấu hao nữa không ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi. Công ty em trích khấu hao TSCĐ mà đã hết thời gian trích k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *