Em có trường hợp này nhờ các anh chị chỉ giáo cho em với. Công ty trả lương cộng…

Em có trường hợp này nhờ các anh chị chỉ giáo cho em với.
Công ty trả lương cộng tác viên bằng sản phẩm. Thì khi khấu trừ tại nguồn 10% cho phần thu nhập này của cộng tác viên sẽ làm thế nào ạ?
Hay thu bằng tiền mặt từ CTV để nộp thuế TNCN hộ họ ạ?
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Em có trường hợp này nhờ các anh chị chỉ giáo cho em với. Công ty trả lương cộng…”

  • Em thấy trong khoản 2 Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định “Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập.” Vậy theo em hiểu là phải quy đổi rồi thu lại 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *