Cách anh chị cho em hỏi cách nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/201…

Cách anh chị cho em hỏi cách nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2017
? Em nộp online nó toàn báo lỗi 55 tức là lỗi ngày tháng. Lỗi như sau:
T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Cách anh chị cho em hỏi cách nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/201…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *