Các anh chị cho e hỏi tiền NCC hỗ trợ cho NPP trả lương cho nhân viên kinh doanh…

Các anh chị cho e hỏi tiền NCC hỗ trợ cho NPP trả lương cho nhân viên kinh doanh hạch toán như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi tiền NCC hỗ trợ cho NPP trả lương cho nhân viên kinh doanh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *