? Mong đc giúp đỡ Bên mình nộp THỪA thuế GTGT. Trước định khoản khấu trừ và nộp …

? Mong đc giúp đỡ
Bên mình nộp THỪA thuế GTGT.
Trước định khoản khấu trừ và nộp thuế rồi.
Sau kiểm tra thì không phải nộp nữa.

Năm 2016
Dư nợ 33311: 30tr (nộp thừa 5tr so với kê khai)
Nợ 1331: 20tr

Tờ khai, thuế còn được khấu trừ: 45tr
Vậy có vấn đề gì không?
Hay năm 2017 điều chỉnh lại để Nợ 1331: 45tr

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 27, 2018

account_box admin

One thought on “? Mong đc giúp đỡ Bên mình nộp THỪA thuế GTGT. Trước định khoản khấu trừ và nộp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *