Hoàn thành Nghĩa vụ Khai và Nộp trước 30/01/2017 1. Nộp tiền thuế MB năm 2018 2….

Hoàn thành Nghĩa vụ Khai và Nộp trước 30/01/2017
1. Nộp tiền thuế MB năm 2018
2. Tiền thuế TNDN thì có đk nhớ tạm tính và tạm nộp số tiền >=80% số thuế phải nộp của cả năm để khỏi bị tính chậm nộp ở các chỉ tiêu M2 trên tờ khai 03/TNDN.
3. Nộp các tờ khai GTGT,BC26…. của Quý 4/17
4 Thông báo bước 2
– Riêng các tờ khai về Ấn Chỉ (BC26/AC, TB01/AC) hiện chưa có Thông báo Chấp nhận/ Không chấp nhận. Nên ace gửi xong thấy báo Tiếp nhận là được mà không cần chờ và đợi TB bước 2.
– Còn các tờ khai khác thì Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên thông báo bước 1. –> sau khi gửi Tờ khai thành công thì cứ tắt máy lên giường Khoan Khoái xong để mai vào Tra cứu Thông Báo ”Chấp nhận/Không chấp nhận về việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử” rồi tính
Chú Ý:
Chuyến bay dài nhất của 1 chú Gà Trống à 30 giây, còn Kế Toán nhớ được các nguyên tắc này thì Hoàn Thành Kê Khai trong…. :v
– HTKK 3.8.1 ( Hay Tạo Khó Khăn đang dùng nếu ai chưa nâng cấp thì nhớ nâng cấp HTKK)
– iHTKK V3.6.1 là nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi Tờ khai qua mạng
https://nopthue.gdt.gov.vn/ ( Để Lập Giấy Nộp Tiền)
1. Tải PM HTKK từ các trang web Chính Háng của Gia Đình Thằng Chánh Tổng.
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp.
2. Các lỗi Đang Tải Thư Viện Hay Không Tìm Thấy Chứng Thư Số….. thì bật teamview và inbox gặp cụ Dịch bốc thuốc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *