Mọi người cho em hỏi xí, em làm giảm trừ gia cảnh cho nhân viên thì hồ sơ của NP…

Mọi người cho em hỏi xí, em làm giảm trừ gia cảnh cho nhân viên thì hồ sơ của NPT của nhân viên em giữ lại công ty hay nộp đi đâu ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi xí, em làm giảm trừ gia cảnh cho nhân viên thì hồ sơ của NP…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *