Cả nhà ơi. M.N giúp mình trường hợp này với .: Công ty mình thực hiện trích Khấu…

Cả nhà ơi. M.N giúp mình trường hợp này với .:
Công ty mình thực hiện trích Khấu Hao theo đường thẳng, Năm 2014 số tiền thực tế trích K.H của năm 2014 la 13tỷ500k. Nhưng Kế toán lại ghi nhầm tiền trích KH TS lên 14 tỷ, Vậy năm 2015 mình diều chỉnh sao cho hợp lý cả nhà nhi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi. M.N giúp mình trường hợp này với .: Công ty mình thực hiện trích Khấu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *