Ac cho em hỏi luật mới 2018 muốn xuất hóa đơn tiền mặt chỉ được xuất dưới 10 tri…

Ac cho em hỏi luật mới 2018 muốn xuất hóa đơn tiền mặt chỉ được xuất dưới 10 triệu ak.. cho em xin số thông tư luôn a ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Ac cho em hỏi luật mới 2018 muốn xuất hóa đơn tiền mặt chỉ được xuất dưới 10 tri…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *