Công ty em 2015 lỗ 2016 lãi nhưng ko bù lỗ được năm 2017 lãi nhưng e thấy năm 20…

Công ty em 2015 lỗ 2016 lãi nhưng ko bù lỗ được năm 2017 lãi nhưng e thấy năm 2016 bạn nộp 1,7trd tiền thuế tndn rồi và các quý cũng nộp 1trd thuế tạm tính. Giờ e làm quyết toán thuế tndn non ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Công ty em 2015 lỗ 2016 lãi nhưng ko bù lỗ được năm 2017 lãi nhưng e thấy năm 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *