Lỡ Quyết Toán Thuế TNCN ! một nhân viên có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi, ủ…

Lỡ Quyết Toán Thuế TNCN !

một nhân viên có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi, ủy quyền cho kế toán dn quyết toán thuế tncn.

kế toán của dn cũng nhiệt tình quyết toán luôn.

Giờ xử lý thế nào !?

Mong các bạn góp ý !

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *