Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có cá nhân có Mst từ 2016. Trong suốt năm 2017…

Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có cá nhân có Mst từ 2016. Trong suốt năm 2017 trên bảng lương hàng tháng đều giảm trừ cho người phụ thuộc nhưng hiện tại ngày 15/01/2018 mới đăng ký giảm trừ với cquan thuế thì có hop lý không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi chút bên mình có cá nhân có Mst từ 2016. Trong suốt năm 2017…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *